Krivični zakonik

Warning: is_file(): File name is longer than the maximum allowed path length on this platform (4096):

Izvod iz Krivičnog zakonika koji se odnose na zaštitu autora („Sl. glasnik RS“, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009 i 121/2012)

Glava dvadeseta Krivičnog zakonika

KRIVIČNA DELA PROTIV INTELEKTUALNE SVOJINE

Povreda moralnih prava autora i interpretatora
Član 198

(1) Ko pod svojim imenom ili imenom drugog u celini ili delimično objavi, stavi u promet prim in /storage/content/27/1008927/fotoasocijacija.org/public_html/wp-content/plugins/srbtranslatin/vendor/simplehtmldom/simplehtmldom/HtmlDocument.php on line 131

Izvod iz Krivičnog zakonika koji se odnose na zaštitu autora („Sl. glasnik RS“, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009 i 121/2012)

Glava dvadeseta Krivičnog zakonika

KRIVIČNA DELA PROTIV INTELEKTUALNE SVOJINE

Povreda moralnih prava autora i interpretatora
Član 198

(1) Ko pod svojim imenom ili imenom drugog u celini ili delimično objavi, stavi u promet primerke tuđeg autorskog dela ili interpretacije, ili na drugi način javno saopšti tuđe autorsko delo ili interpretaciju,
kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.
(2) Ko bez dozvole autora izmeni ili preradi tuđe autorsko delo ili izmeni tuđu snimljenu interpretaciju,
kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.
(3) Ko stavlja u promet primerke tuđeg autorskog dela ili interpretacije na način kojim se vređa čast ili ugled autora ili izvođača,
kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do šest meseci.
(4) Predmeti iz st. 1. do 3. ovog člana oduzeće se.
(5) Gonjenje za delo iz stava 2. ovog člana preduzima se po predlogu, a za delo iz stava 3. ovog člana po privatnoj tužbi.

Neovlašćeno iskorišćavanje autorskog dela ili predmeta srodnog prava
Član 199

(1) Ko neovlašćeno objavi, snimi, umnoži, ili na drugi način javno saopšti u celini ili delimično autorsko delo, interpretaciju, fonogram, videogram, emisiju, računarski program ili bazu podataka,
kazniće se zatvorom do tri godine.
(2) Kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se i ko stavi u promet ili u nameri stavljanja u promet drži neovlašćeno umnožene ili neovlašćeno stavljene u promet primerke autorskog dela, interpretacije, fonograma, videograma, emisije, računarskog programa ili baze podataka.
(3) Ako je delo iz st. 1. i 2. ovog člana učinjeno u nameri pribavljanja imovinske koristi za sebe ili drugog,
učinilac će se kazniti zatvorom od šest meseci do pet godina.
(4) Ko proizvede, uveze, stavi u promet, proda, da u zakup, reklamira u cilju prodaje ili davanja u zakup ili drži u komercijalne svrhe uređaje ili sredstva čija je osnovna ili pretežna namena uklanjanje, zaobilaženje ili osujećivanje tehnoloških mera namenjenih sprečavanju povreda autorskih i srodnih prava, ili ko takve uređaje ili sredstva koristi u cilju povrede autorskog ili srodnog prava,
kazniće se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine.
(5) Predmeti iz st. 1. do 4. ovog člana oduzeće se i uništiti.

Neovlašćeno uklanjanje ili menjanje elektronske informacije o autorskom i srodnim pravima
Član 200

(1) Ko neovlašćeno ukloni ili izmeni elektronsku informaciju o autorskom ili srodnom pravu, ili stavi u promet, uveze, izveze, emituje ili na drugi način javno saopšti autorsko delo ili predmet srodnopravne zaštite sa kojeg je elektronska informacija o pravima neovlašćeno uklonjena ili izmenjena,
kazniće se novčanom kaznom i zatvorom do tri godine.
(2) Predmeti iz stava 1. oduzeće se i uništiti.

Neovlašćeno korišćenje tuđeg dizajna
Član 202

(1) Ko na svom proizvodu u prometu neovlašćeno upotrebi, u celosti ili delimično, tuđi prijavljeni, odnosno zaštićeni dizajn proizvoda,
kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.
(2) Ko neovlašćeno objavi ili na drugi način učini dostupnim javnosti predmet prijave tuđeg dizajna pre nego što je objavljen na način utvrđen zakonom,
kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.
(3) Proizvodi iz stava 1. ovog člana oduzeće se.