Кодекс новинара Србије

 

ПРЕАМБУЛА

УНС и НУНС овај кодекс доносе као етички стандард професионалног поступања новинара.

Дужност је новинара да следе професионалне и етичке принципе садржане у Кодексу и да се супротставе притисцима да те принципе прекрше.

Кодекс препоручује солидарност са колегама када су угрожени стандарди професионалног поступања новинара.

За примену овог Кодекса одговорни су и уредници и издавачи.

I – ИСТИНИТОСТ ИЗВЕШТАВАЊА

1. Обавеза новинара је да тачно, објективно, потпуно и благовремено извести о догађајима од интереса за јавност, поштујући право јавности да сазна истину и држећи се основних стандарда новинарске професије.

2. Право је медија да имају различите уређивачке концепте, али је обавеза новинара и уредника да праве јасну разлику између чињеница које преносе, коментара, претпоставки и нагађања.

3. Новинар је дужан да назначи извор информације коју преноси. Уколико извор не жели да буде откривен, новинари и уредници поступају са дужном професионалном пажњом и својим професионалним ауторитетом стају иза информације и одговарају за њену тачност.

4. Новинар је дужан, када је то неопходно, да консултује што више извора и да им омогући да изнесу свој став.

5. Са новинарством неспојиви су објављивање неоснованих оптужби, клевета, гласина, као и измишљених писама или писама чији аутор није познат или његов идентитет није проверљив.

6. У случајевима када новинар процени да је у интересу јавности да објави непотврђену информацију или нагађање дужан је да изричито наведе да информација није потврђена.

II – НЕЗАВИСНОСТ ОД ПРИТИСАКА

1. Новинар треба да се супротстави сваком притиску на слободно обављање професије, као и сваком виду цензуре. Новинар задатке прима само од надлежних уредника.

2. Са новинарством је неспојиво примање мита за објављивање, прикривање или спречавање прикупљања и објављивања информација. Новинар не сме одлагати објављивање битних информација, осим због неопходне провере тачности.

3. Економски и политички интереси издавача не смеју да утичу на уређивачку политику, на начин који би имао за последицу нетачно, необјективно, непотпуно и неблаговремено информисање јавности.

4. Новинар се не може присилити на изражавање мишљења противно његовој савести.

III – ОДГОВОРНОСТ НОВИНАРА

1. Новинар је, пре свега, одговоран својим читаоцима, слушаоцима и гледаоцима. Ту одговорност не сме да подреди интересима других, а посебно интересима издавача, владе и других државних органа. Новинар се мора супротставити свима који крше људска права или се залажу за било коју врсту дискриминације, говор мржње и подстицање насиља.

2. Фалсификовање докумената и плагијат недопустиви су и сматрају се тешким прекршајем стандарда професионалног поступања новинара.

3. Новинар је дужан да поштује правило претпоставке невиности и не сме никога прогласити кривим до изрицања судске пресуде.

4. Новинару је забрањено да користи непримерене, узнемиравајуће, порнографске и све друге садржаје који могу имати штетан утицај на децу.

5. Новинар је дужан да поштује и штити права и достојанство деце, жртава злочина, особа са хендикепом и других угрожених група.

6. Новинар негује културу и етику јавне речи, поштује право на одговор, извињење и исправку и дужан је да благовремено објави одговарајућу исправку.

7. Сваки вид комерцијалног оглашавања као и политичка пропаганда које нису јасно означене сматрају се тешким прекршајем стандарда професионалног поступања новинара.

IV – НОВИНАРСКА ПАЖЊА

1. Новинар је обавезан да приступа послу са дужном професионалном пажњом.

2. Новинар не сме слепо да верује извору информација. Новинар мора да води рачуна о томе да извори информација често следе своје интересе или интересе друштвених група којима припадају и прилагођавају своје исказе тим интересима.

3. Прећуткивање чињеница које могу битно да утичу на став јавности о неком догађају једнако је њиховом намерном искривљивању или изношењу лажи.

4. Новинар мора бити свестан опасности од дискриминације коју могу да шире медији и учиниће све да избегне дискриминацију засновану, између осталог, на раси, полу, старости, сексуалном опредељењу, језику, вери, политичком и другом мишљењу, националном или друштвеном пореклу.

V – ОДНОС ПРЕМА ИЗВОРИМА ИНФОРМИСАЊА

1. Новинар има право да истражује све околности и чињенице о догађајима који су од интереса за јавност.

2. Новинар се у прикупљању информација не сме служити изнудом, претњом и прогањањем извора информација.

3. Новинар је дужан да поштује захтев извора информисања за анонимношћу. Измишљање анонимних извора је тежак прекршај стандарда професионалног поступања новинара.

4. Новинар је дужан да се представи извору информација и да наведе медиј за који у том тренутку ради.

5. На захтев уредника новинар може да му саопшти идентитет извора који жели да остане анониман, а уредник је дужан да заштити анонимност извора.

6. Малолетници се, по правилу, могу интервјуисати једино у присуству или уз сагласност родитеља, односно старатеља.

7. Новинар никад не сме да злоупотреби емоције или осећање других људи, њихово незнање или недовољну способност расуђивања.

8. Новинар не сме међу људе уносити неоправдан страх нити уливати лажне наде.

VI – ПОШТОВАЊЕ ПРИВАТНОСТИ

1. Новинар поштује приватност, достојанство и интегритет људи о којима пише. Право на приватност је сужено када је реч о јавним личностима, а посебно носиоцима јавних функција.

2. Новинари и уредници нарочито треба да избегавају спекулације и преношење недовољно проверљивих ставова у извештавању о несрећама и трагедијама у којима има страдалих или су тешко погођени материјални и други интереси грађана.

3. У извештавању о догађајима који укључују лични бол и шок, новинар је дужан да своја питања прилагоди тако да одражавају дух саосећања и дискреције.

4. Новинар је обавезан да осигура да дете не буде угрожено или изложено ризику због објављивања његовог имена, фотографије или снимка са његовим ликом, кућом, заједницом у којој живи или препознатљивом околином.

VII – КОРИШЋЕЊЕ ЧАСНИХ СРЕДСТАВА

1. У прикупљању информација, фотографија, докумената, звучних и видео записа новинар ће се користити само часним средствима.

2. Новинар не треба да настави са постављањем питања, телефонирањем, фотографисањем или снимањем приватног лица пошто је замољен да одустане.

3. Притисак на приватно лице да дâ одговор на неко питање може бити настављен и након одбијања, али само под условом да за то постоји утемељен јавни интерес.

4. Право је новинара да, у односу према државним и другим институцијама, континуирано поставља питања за која сматра да су од интереса за јавност без обзира на то да ли су замољени да то прекину или не.

5. Новинар не извештава о темама у којима има лични интерес, односно о темама у којима долази до конфликта интереса.

VIII – ПОШТОВАЊЕ АУТОРСТВА

1. Медији и новинари поштују и примењују важеће законодавство о заштити ауторских права. Када се добије допуштење за репродукцију из другог извора, то се чини уз уважавање аутора и уз навођење извора.

2. Новинар неће као своје потписивати текстове, цртеже, илустрације, фотографије, видео и звучне записе других аутора.

3. Новинар треба да одбије да потпише текст, фотографију, цртеж, илустрацију, звучни или видео запис:

а. када је уредничком, лекторском или другом интервенцијом, измењен тако да је промењен његов смисао, као и уколико су те измене супротне мишљењу и уверењу новина

б. у случају када за то новинар има оправдани интерес (лична сигурност итд.)

4. Уредник је обавезан да услиши захтев новинара да га не потпише под текстом, фотографијом, цртежом, илустрацијом, звучним или видео записом, уколико новинар сматра да би тиме била угрожена његова безбедност.

5. Архивски аудио и видео записи морају да буду означени на одговарајући начин.

IX – ЗАШТИТА НОВИНАРА

1. Новинар који се придржава овог кодекса ужива подршку и заштиту свог професионалног удружења.

2. Новинар који се придржава професионалних и етичких стандарда има право на правну и материјалну помоћ у заштити од насиља, претњи, увреда и других негативних последица због обављања новинарске професије.

3. Свако ко сматра да је новинар повредио неку од одредби овог кодекса, може се обратити Суду части и Савету за медије.
(Према одлуци и овлашћењу Скупштине Независног удружења новинара Србије, Извршни одбор НУНС-а усвојио је у октобру 2006. године Кодекс новинара Србије. Исти документ усвојило је  је и Удружење новинара Србије на својој Скупштини  22. децембра 2006. године.)